SPORTOVNÍ PRAVIDLA ČAKS A AŠA

(sekce moderní šipky)

 

A.      Základní ustanovení

A1. Tato pravidla určují obecná ustanovení, podle kterých jsou organizovány soutěže konané v rámci České asociace kompaktních sportů a Asociace šipkových automatů (dále jen ČAKS-AŠA), sekce moderní šipky. Obsahují základní ustanovení, definice a pravidla platná pro všechny soutěže ČAKS-AŠA.

V případě, že určité problémy neřeší některé z následujících ustanovení, platí pro tyto ustanovení Soutěžního řádu pro danou sezónu, případně rozhodnutí osob nebo orgánů v tomto pořadí : rozhodčí turnaje (kapitán družstva), oblastní sekretář, jury, VV SDK, jehož rozhodnutí je konečné a platné.

Definice - základní pojmy

Organizátoři, pořadatelé jsou fyzické nebo právnické osoby pověřené ČAKS-AŠA organizací soutěží.

Terč - všechny hrací segmenty včetně nulového pole

Hráč - pod pojmem hráč jsou zahrnuty všechny osoby, startující v jakékoliv soutěži a kategorii moderních šipek.

Rozhodčí - osoby s licencí rozhodčího ČAKS-AŠA pověřené pořadatelem řízením soutěže po sportovně technické stránce, tak aby odpovídala předpisům ČAKS-AŠA.

Oblastní sekretář - řídí sportovní soutěže v dané oblasti, všechny jeho pravomoci a povinnosti určuje vnitřní předpis ČAKS-AŠA.

Leg - legem se rozumí jedna konkrétní hra, složená z několika kol mezi dvěma a více hráči. V jednom kole má hráč maximálně tři hody šipkou směrem k terči.

Zápas - rozumí se několik legů mezi dvěma či více hráči (např. v zápase, který skončil 2:1, jsou odehrány tři legy).

Klub – může být právnickou osobou, jejími členy může být několik družstev

Družstvo - více hráčů splňujících konkrétní podmínky pro danou soutěž a hrajících pod společným názvem

Utkání družstev - rozumí se více zápasů mezi jednotlivými členy družstev podle předem daného rozpisu.

 

B.Všeobecná pravidla

 

B1. Šipkové přístroje

Pro soutěže konané pod hlavičkou ČAKS-AŠA se používají šipkové přístroje, které schválí valné hromady ČAKS-AŠA.

B2. Šipky

B2.1. Šipka se skládá z vlastního těla šipky, které je z jedné strany opatřeno umělohmotným hrotem a z druhé strany násadkou, která může být složena z více částí - zadní závaží, násadka, upevnění letky, letka, koncovka apod.

B2.2. Předepsané míry a váhy: maximální délka = 168 mm, maximální hmotnost = 20 g (tolerance + 5%). Další míry, materiál ani tvar nejsou limitovány.

B2.3. Každý hráč hraje v soutěži předepsanými šipkami a je povinen je předložit na požádání rozhodčímu ke kontrole.

B3. Hrací prostor

B3.1. Za hrací prostor se považuje prostor do vzdálenosti 3,60 m od zadní stěny šipkového přístroje. Šířka hracího prostoru nesmí být menší než 1,2 m. Bok šipkového přístroje musí být umístěn nejméně ve vzdálenosti 30 cm od stěny. Výška hracího prostoru (vzdálenost mezi podlahou a stropem) nesmí být menší než 2,30 m. Případné zmenšení hracího prostoru při turnajové soutěži musí být schváleno rozhodčím této soutěže, pro umístěný ligový přístroj musí dát písemný souhlas oblastní sekretář. Pokud je vhozena první šipka v zápase, nemůže již být případně nevyhovující hrací prostor předmětem protestu.

B3.2. Uvnitř hracího prostoru je umístěn šipkový přístroj a odhodová čára. Jiná zařízení zde nesmějí být umístěna. Do hracího prostoru mají vstup pouze hráči, kteří hrají daný zápas a nikdo jiný.

B3.3. Doporučuje se, aby pořadatel (domácí tým) zajistil minimální teplotu 18°C ve výši 1,5 metru.

B4. Čára hodu

B4.1. Čára hodu je vodorovná přímka vedená po podlaze hracího prostoru ve vzdálenosti 2,37 a 2,44 m od rysky umístěné na boku přístroje, což je kolmice spuštěná od přední hrany segmentů terče. Střed terče (Bull) je tak zároveň ve výšce 173 cm po kolmici od podkladu, na kterém stojí šipkový přístroj.

B4.2. Odhodová čára musí být pevně vyznačena v obou mírách (2.37 a 2,44) a nejméně v šíři 30 cm od osy, která je vyznačena středem dolní hrany šipkového přístroje.

B5. Hod

B5.1. Hráč musí stát při hodu za čarou hodu (ve směru od terče).

B5.2. Pro každé kolo má hráč k dispozici maximálně 3 šipky, které hází směrem k terči. Šipky hází postupně jednu po druhé vlastní rukou.

B5.3. Hod se provádí vstoje. Výjimkou může být pouze zranění nebo zdravotní handicap vyžadující změnu postoje.

B5.4. Při hodu musí hráč stát v daném hracím prostoru a nesmí překročit linii čáry hodu.

Pomyslné linie vyznačující hrací prostor nesmí přesahovat žádná část těla hráče.

B5.5. Šipky vypadlé hráči z ruky lze házet znovu jen v případě, že k vypadnutí došlo náhodně. Nelze jimi házet v případě, kdy hráč  již zamířil na terč a šipka mu vypadla z ruky, která již byla v pohybu směrem k terči. Za šipku náhodně vypadlou z ruky je považována šipka, která není blíže jak 50 cm od terče. Za náhodně vypadlou se nepovažuje šipka, která se odrazí od jakékoliv části šipkového přístroje, nebo od okolního prostoru či předmětu.

B5.6. Hodí-li hráč šipku mimo terč s bodovými výsečemi nebo mimo šipkový přístroj, je hod považován za uskutečněný a hod se odečítá i v tom případě, že přístroj šipku neodečte.

B5.7. Hráč, který zahajuje další sérii hodů, je povinen si šipkový přístroj překontrolovat, zda je správně nastaven.

B5.8. Přepne-li, i neúmyslně, hráč svému soupeři tak, že je přístroj opět nastaven na něj samého, resp. na spoluhráče , prohrává leg.

B5.9. Odhodí-li hráč šipku dříve, než mu signalizuje přístroj, považuje se tento hod za uskutečněný.

B5.11. Body registrované na přístroji jsou závazné pro všechny hráče.

B5.12. Pokud šipkový přístroj prokazatelně během jednoho legu zapíše třikrát chybný údaj, je to považováno za poruchu a leg se opakuje na jiném přístroji.

B5.13. V případě, že přístroj automaticky přepne na dalšího hráče v době, kdy ještě nejsou vytaženy všechny šipky, je hráč povinen upozornit soupeře nebo rozhodčího na tuto skutečnost. Šipky vytahuje až po tomto upozornění. Pokud přitom dojde ke změnám na displeji, tento hráč zajistí kredity pro další leg, ve kterém nastaví stejné kolo a stejný počet bodů a leg pokračuje.

B5.14. Změní-li hráč komukoliv číslo na displeji nebo počet šipek v kole neoprávněným způsobem (např. šipkou, neoprávněným odepsáním při vytahování šipek apod.) prohrává leg.

B5.15. Pokud se soutěže účastní hráč s tělesným handicapem, jeho pozici na čáře hodu určuje v turnajích rozhodčí a v ligové soutěži oblastní sekretář, pokud se kapitáni družstev nedohodnou.

B6. Zahájení zápasu

B6.1. Hráči se musí od vyvolání dostavit k terči a zahájit zápas nejpozději do tří minut

B6.2. Ve všech soutěžích ČAKS-AŠA zahajuje první leg hráč, který ještě před zahájením zápasu trefí v souboji na jedinou šipku blíže ke středu, přičemž šipka musí být zabodnuta v terči, hráč má k dispozici max. 3 šipky, platí však první zabodnutá šipka a hráč již další šipku nesmí odhodit. Tento souboj na jednu šipku začíná vždy hráč uvedený na zápise v utkání jako první. Zasáhnou-li oba hráči červený (z červeného středu se šipka, po odsouhlasení soupeřem, vytahuje), nebo modrý střed (z modrého středu se šipka nevytahuje), případně jsou-li jejich šipky ve stejné vzdálenosti od středu, musí se rozhazovat ještě jednou, přičemž hrají v opačném pořadí. V modrém středu se vzdálenost od červeného nepočítá. Pokud se hráči při souboji na jednu šipku nezabodne ani jedna ze tří šipek do terče, nemá již další pokusy a vyhrává soupeř, kterému se musí alespoň jedna šipka ze tří zabodnout kamkoliv do terče. Pokud se ani druhému hráči nezabodne ani jedna ze tří šipek, opakují hráči tento rozhoz znovu ve stejném pořadí. Pokud hráč svému soupeři na jednu šipku svým hodem vyrazí šipku v terči již zabodnutou, oba hráči tento rozhoz opakují znovu ve stejném pořadí. Oba hráči vytahují šipky z terče až když si pozici šipek v terči vzájemně odsouhlasí.

B6.3. V soutěži dvojic absolvuje výše uvedený souboj na jednu šipku z každé dvojice pouze jeden hráč (jako první může házet kdokoliv z dvojice). Pokud první hráči nerozhodnou, jsou v druhém souboji vystřídáni druhými hráči z dvojice v opačném pořadí. To se opakuje tak dlouho, dokud není určeno, která dvojice zahajuje hru.

B6.4. Jakmile je zápas zahájen, v jeho průběhu neplatí pravidlo tří minut. Jakmile šipkový přístroj je nastaven na daného hráče, je tento povinen neprodleně odhodit všechny tři šipky. Za přiměřenou dobu na odhození všech tří šipek se považuje 30 vteřin od nastavení přístroje na hráče. Přestávka mezi jednotlivými legy je max. 30 vteřin. Úmyslné zdržování je považováno za nesportovní chování.

B7. Zakončení her

B7.1. Počet šipek hozených hráči ve hře nemusí být stejný. Vítězí ten hráč, který jako první dosáhne stanovené hranice hrané hry bez ohledu na počet hozených šipek. V soutěžích ČAKS-AŠA neexistuje "dohrávka".

B7.2. V případě, že hráči ve stanoveném počtu kol neukončí hru, rozhodne se o vítězi takto:

Jednotlivci (nebo dvojice a týmy hrané na jeden displej) :

1)      na obou displejích je méně jak stanovený limit bodů, o vítězi rozhoduje hod jednou šipkou na střed.

2)      V případě, že je na kterémkoliv displeji více jak stanovený limit bodů, vítězí ten hráč (dvojice,tým), kterému po ukončení hry zůstává na displeji  méně bodů, v tomto případě neplatí pravidlo o hodu jednou šipkou na střed.

3)      V případě, že na obou displejích je více jak stanovený limit bodů a zároveň mají hráči (dvojice,týmy) shodný počet bodů platí pravidlo o hodu šipkou na střed.

Dvojice (vícečlenné týmy) - hra liga (více displejů jak dva současně) :

1)      Všechny dvojice (týmy) mají méně jak stanovený limit bodů. V tomto případě platí pravidlo o hodu jednou šipkou na střed.

2)      Dvojice (tým) má alespoň na jednom svém displeji více jak stanovený limit bodů. Neplatí pravidlo jedné šipky na střed. Vyhrává dvojice (tým), který má na více svých displejích méně jak stanovený limit bodů.

3)      Pokud alespoň u dvou dvojic (týmů) mají shodný počet displejů pod stanovený limit bodů, platí mezi těmito dvojicemi (týmy) pravidlo o hodu šipkou na střed.

d) u všech ostatních her

Všeobecně platí, že v případě rovnosti bodů o vítězi rozhodne hod jednou šipkou na střed.

e) Stanovené limity

- hra 301, 501, 701 apod. vše Single Out

Stanovený limit je 20 bodů a méně.

- hra 301, 501, 701 apod. vše Master Out

Stanovený limit je 60 bodů a méně.

- hra 301, 501, 701 apod. vše Double Out

Stanovený limit je 50 bodů a méně

C. Všeobecný herní řád

C1. Systém turnajů a klubových soutěží.

Hraje se podle předem stanoveného soutěžního řádu pro danou hráčskou sezónu, které schvaluje VV ČAKS-AŠA na návrh VV SDK.

C2. Turnajová pravidla

Všichni hráči, kteří hrají soutěže ČAKS-AŠA, jsou povinni respektovat jejich pravidla, případně doplňující pravidla organizátorů, která musí být zveřejněna před zahájením soutěže vhodnou formou.

C3. Rozhodování

Ve věcech herních pravidel v kterékoli soutěži ČAKS-AŠA přísluší rozhodování organizátorům (rozhodčím nebo jimi pověřeným osobám) a jejich rozhodnutí je závazné a konečné. Rozhodnutí nesmí odporovat schváleným pravidlům a soutěžnímu řádu ČAKS-AŠA pro danou sezónu.

C4. Organizace turnajů

4.1. Soutěže ČAKS-AŠA organizují ti, kteří k tomu získali pověření od VV ČAKS-AŠA. Toto ustanovení neplatí pro místní turnaje.

C5. Přihlášky k soutěži

Účast v soutěži potvrdí hráči (družstva) podáním přihlášky ve stanoveném termínu a splněním ostatních podmínek pro danou soutěž. Organizátoři soutěže mají právo odmítnout účast hráče (družstva), který včas nepodal přihlášku. Musí však stejným způsobem postupovat u všech. Odmítnout hráče (družstvo) včas přihlášeného do soutěže mohou organizátoři v následujících případech:

a) hráč (hráči klubu) nemá zaplacen hráčský příspěvek ČAKS-AŠA a v soutěži je zaplacení stanoveno jako podmínka

b) je pod vlivem alkoholu, drog, dopingových látek

c) chová se jiným nevhodným způsobem narušujícím průběh soutěže.

d) nesplňuje event. další kriteria, která jsou pro soutěž vypsaná (např. věková, nominační apod.)

e) hráč má zákaz od disciplinární komise ČAKS-AŠA (v místních turnajích může tento zákaz vyslovit i pořadatel)

C6. Průběh soutěží

C6.1. Před zahájením soutěží je každý hráč (družstvo) povinen se osobně a ve stanoveném termínu a čase prezentovat a splnit další podmínky vyhlášené pořadatelem soutěže. Přihlášením se zároveň zavazuje, že souhlasí se všemi propozicemi pro danou soutěž a účastní se jí na vlastní nebezpečí a dobrovolně.

C6.2. Žádný hráč (družstvo) se nesmí přihlásit do jedné soutěže více než jednou.

C6.3. V soutěži družstev mohou startovat pouze hráči uvedení jmenovitě na soupisce družstva v soutěži a každý hráč vlastní platný hráčský průkaz.

C6.4. Hráči v soutěžích startují pod vlastním jménem. V soutěžích, kterých se mohou zúčastnit pouze hráči ČAKS-AŠA, se musí vždy prokázat platným průkazem hráče opatřeným vlastní fotografií. V soutěžích, kde není nutné vlastnit platný průkaz hráče ČAKS-AŠA, je hráč přihlášený do soutěže povinen na požádání organizátora prokázat svou totožnost vhodným dokladem.

C6.5. Organizátoři soutěží vždy předem uvedou začátek soutěží, a pokud to situace umožňuje i předpokládaný časový průběh.

C6.6. V každé soutěži jsou hráči (družstva) v daném časovém okamžiku vyvoláni, aby se dostavili k určenému terči. Pokud tak neučiní ani jeden z hráčů (družstev)  po opakovaném ohlášení, má právo organizátor soutěže tyto hráče (družstva) diskvalifikovat. Pokud se jeden z hráčů (družstvo) nedostaví k terči do 3 minut od prvního vyvolání, jeho soupeř toto nahlásí organizátorům. Poté je hráč (družstvo) znovu vyvolán a nedostaví-li se opět do 3 minut, zápas prohrává a jeho soupeř vítězí bez boje.

C6.7. Organizátoři mají právo změnit pořadí zápasů. O všech změnách musí být hráči (družstva) včas a s dostatečným časovým předstihem informováni.

C7. Náhradníci a hostování

C7.1. Náhradníci v soutěži jednotlivců a dvojic nejsou povoleni.

C7.2. Hostování řeší soutěžní řád na danou sezónu.

 

C8. Chování všech zúčastněných při soutěži

C8.1. Do hracího prostoru mají přístup pouze hráči přímo související s probíhající hrou a na jejich vyžádání organizátor (rozhodčí).

C8.2. Soupeř hráče provádějícího hod musí stát min. 0,5 metru za ním.

C8.3. Všichni účastníci zápasu v průběhu hodů omezí své pohyby a verbální projevy na minimum, přičemž za hrubé nesportovní chování se považuje nevhodné komentování výkonu soupeře v průběhu utkání, což v závažných případech může vést i k vyloučení hráče (družstva) z daného utkání, o čemž rozhoduje organizátor (rozhodčí) soutěže. Toto platí i pro hráče (družstva) a diváky, kteří nehrají.

C8.4. Přerušení hry je možné pouze:

a) při poruše šipkového přístroje, v tom případě se rozehraný leg opakuje od začátku

b) při závadě na šipkách hráče,

c) v případě odůvodněné žádosti hráče (družstva) o opuštění hracího prostoru,

Pro případy v bodě b) a c) platí časový limit o délce max. 5 minut a po uplynutí tohoto limitu, eventuelně při opuštění hracího prostoru bez důvodu nebo souhlasu rozhodčího, ztrácí hráč (družstvo) nárok na pokračování ve hře a zápas je ukončen v jeho neprospěch.

C8.5. V průběhu zápasu nesmí žádný jeho účastník v hracím prostoru kouřit a konzumovat nápoje či jídlo.

C8.6. Organizátoři soutěží ČAKS-AŠA si vyhrazují právo zakázat kouření nebo požívání alkoholu v kterékoli soutěži organizované v její pravomoci.

C8.7. Hráči i ostatní osoby související se zápasem nesmějí být pod takovým vlivem alkoholu (drog, dopingových látek apod.), který by narušoval nebo zdržoval průběh soutěže. Pokud se tak stane, může být organizátorem s okamžitou platností vyloučen ze zápasu bez nároku na vrácení startovného nebo kreditů za zatím odehrané hry. Podle míry prohřešku a vzhledem k postavení turnaje v hierarchii soutěží může být hráč vyloučen i z celého turnaje s nulovým bodovým ohodnocením, příp. i navržen na vyloučení z řad hráčů ČAKS-AŠA.

C8.8. Při zápasech hraných na pódiu nebo ústředním terči, pokud jsou přenášena televizí, je zakázáno požívat alkoholické nápoje a kouřit. Totéž platí i pro veškeré ceremoniály, rozhovory pro masmédia, tiskové konference apod..

C8.9. Neodehraje-li přihlášený hráč ani jeden zápas na turnaji, který je  započítávaný do žebříčku ČAKS a AŠA, vynulují se mu body za turnaj a jeho "účast" nebude započítána ani pro splnění nominačních kritérií.

Pravidla pro soutěže jednotlivců a dvojic

D1. Organizování soutěží jednotlivců a dvojic.

D1.1. Soutěž jednotlivců (dvojic) probíhá v dané sezóně jako seriál jednotlivých turnajů.

D1.2. VV SDK a VV ČAKS a AŠA vypisují vždy před zahájením sezóny termínovou listinu.

D1.3. V jednotlivých kategoriích jsou vedeny celostátní žebříčky. Body získávají hráči podle bodovacích tabulek (viz  Soutěžní řád).

D2. Nominační kritéria pro reprezentaci

Jsou vždy stanovena VV ČAKS-AŠA na danou sezónu.

D2.1. VV ČAKS-AŠA si vyhrazují právo změnit v průběhu sezóny nominační kritéria s tím, že tuto skutečnost musí včas a vhodným způsobem oznámit hráčské základně.

D2.2. VV ČAKS-AŠA si vyhrazují právo vyhlásit v průběhu sezóny doplňující nominační kritéria s tím, že tuto skutečnost musí včas a vhodným způsobem oznámit hráčské základně.

D2.3. Členové reprezentačního týmu jsou povinni podepsat s vedením ČAKS-AŠA tzv. hráčskou reprezentační smlouvu. Jsou povinni plnit její podmínky a pokud ji nepodepíší, bude nominován na jejich místo další hráč v pořadí.

D2.4. Hráči s cizím státním občanstvím nemohou reprezentovat Českou republiku ani se zúčastnit nominačního turnaje širší reprezentace.

D3. Protesty

Každý hráč, klub nebo družstvo má právo podat protest proti porušení Pravidel nebo Soutěžního řádu ČAKS-AŠA. Způsoby, formy a správní poplatky protestů řeší Soutěžní řád na danou sezónu.

 

Pravidla pro soutěže družstev

 

E. Hlavní ligová soutěž ČAKS-AŠA

E1. Pravidelná ligová soutěž je organizována podle jednotlivých oblastí tak, aby vzdálenosti mezi hracími místy jednotlivých družstev na dojíždění zápasů byly přijatelné.

E2. Podmínky pro vznik klubů a družstev

E2.1. Klub může vzniknout těmito způsoby:

a) jako volné sdružení hráčů s platným průkazem ČAKS-AŠA bez právní subjektivity, zaregistrovaný na sekretariátu ČAKS-AŠA a musí splňovat podmínky pro vznik klubu, které jsou vypsány.

b) jako občanské sdružení podle příslušného zákona s vlastním IČO a tím právní subjektivitou

c) jiným způsobem schváleným valnou hromadou ČAKS-AŠA

E2.2. Názvy klubů a družstev, pod kterým chtějí vystupovat v ligové soutěži ČAKS-AŠA podléhá schválení oblastním sekretářem.

E2.3. Všechna družstva se přihláškou do ligové soutěže ČAKS-AŠA zavazují respektovat podmínky pro tuto ligovou soutěž vyhlášené VV ČAKS-AŠA.

E3. Členové klubu a družstev

E3.1. Členem družstva může být kdokoliv, kdo vlastní platný průkaz hráče ČAKS-AŠA.

E3.2. Soupiska klubu a družstev musí být písemně zaregistrována na sekretariátu ČAKS-AŠA v daném termínu v dané hráčské sezóně.

E3.4. Jeden hráč nesmí být zaregistrován ve více družstvech hlavní ligové soutěže ČAKS-AŠA.

E3.5. Na soupiskách mohou být zaregistrováni jak muži,ženy i junioři a žáci společně.

E3.6.  Junioři a žáci mladší 15-ti let mohou hrát ligová utkání jen za doprovodu svých rodičů nebo jimi pověřenými zástupci.

E4. Statut šipkového klubu, který není právnickou osobou

E4.1. Šipkový klub může mít více družstev.

E4.2. Šipkový klub zastupuje předseda klubu (nebo jím pověřená osoba).

E4.3. Předseda klubu jmenuje a odvolává vedoucí družstev.

E4.4. Vedoucí družstev určují kapitány pro jednotlivá utkání.

E4.5. V případě sporu hráče s klubem nebo naopak (se statutárním zástupcem u právnických osob) je povinnost předložit do 14 dnů oblastnímu sekretáři (VV SDK) uzavřenou hráčskou smlouvu. Rozhodnutí těchto orgánů jí nesmí odporovat. V případě, že smlouvu nepředloží, postupuje se jako když smlouva není a rozhoduje oblastní sekretář event. VV SDK ČAKS-AŠA.

E4.6. Statut předsedy klubu:

a) předseda klubu řídí činnost klubu a jeho družstev

b) souhlas předsedy klubu je třeba k veškerým úkonům v rámci ČAKS-AŠA, tj. přestup hráče, přijetí hráče, uvolnění hráče, přihlášení klubu a jeho družstev do klubových soutěží, změny názvu klubu a družstev, změny hracího místa, přenechání pozice klubu v ligové soutěži, hostování hráče apod.

c) předseda klubu koordinuje celou působnost klubu a družstev v ČAKS-AŠA a zároveň je zodpovědný za činnost a funkčnost klubu a družstev v ČAKS-AŠA

d) předseda klubu má právo na název klubu, na názvy jednotlivých družstev a na pozice družstev v dané ligové soutěži

e) předseda klubu jmenuje a odvolává vedoucí jednotlivých družstev a zároveň může sám plnit funkci vedoucího družstva i kapitána

f) předsedu klubu schvaluje a odvolává na návrh hráčů (kteří návrh podají přes oblastního sekretáře), pouze VV SDK ČAKS-AŠA. Souhlas předsedy klubu z bodu 4.6 b) může nahradit rozhodnutí VV SDK ČAKS-AŠA. Ta musí o odvolání rozhodnout do 60 dnů.

E4.7. Statut vedoucího družstva:

a) vedoucí družstva je odpovědný za činnost družstva, spolupracuje s oblastním sekretářem a ostatními vedoucími družstev. Zúčastňuje se porad a školení, které pro vedoucí družstev organizuje oblastní sekretář, v případě své neúčasti pověří svého zástupce

b) v případě změn v průběhu ligové soutěže (změna hracího místa, přeložení zápasu apod.)  před každým utkáním informuje vedoucího družstva soupeře o těchto změnách

c) určuje kapitány pro jednotlivá ligová utkání, a v případě své účasti při ligovém utkání může plnit funkci kapitána

d) ručí za práci jím určených kapitánů a zejména za jejich znalost Sportovních pravidel a Soutěžního řádu ČAKS-AŠA

e) za svoji práci se zodpovídá předsedovi klubu a oblastnímu sekretáři

E4.8. Statut kapitána:

a) společně s kapitánem soupeře řídí ligové utkání a plní funkci rozhodčího v případě, že utkání nemá rozhodčího delegovaného ČAKS-AŠA, jeho rozhodnutí nesmí odporovat Sportovním pravidlům a soutěžnímu řádu ČAKS-AŠA.

b) určuje nasazení hráčů svého družstva pro utkání, má právo kontroly dresů, soupisek, průkazů. Tato kontrola musí vždy proběhnout před utkáním nebo při dopisování hráče do soupisu v průběhu utkání (čtvrtý hráč nebo náhradníci). Jakmile je utkání zahájeno, má se za to, že kontrola byla provedena bez zjištění nedostatků. Zodpovídá za dodržování Sportovních pravidel a soutěžního řádu ČAKS-AŠA pro klubové soutěže. V případě, že kapitán zjistí před zápasem, že družstvo soupeře nesplňuje podmínky k ligovému zápasu, nebo neodpovídá hrací prostor apod., nesmí nastoupit k zápasu. O této skutečnosti učiní zápis, ke kterému se vyjádří písemně i kapitán soupeře (doporučujeme zajistit i vyjádření nestranného svědka).  Zápis předá nejpozději první pracovní den, který následuje po termínu zápasu, oblastnímu sekretáři, který rozhodne do začátku dalšího ligového kola, nejpozději však do 14 dnů. Pokud družstva nastoupí k zápasu a je odhozena první šipka zápasu, musí se zápas odehrát a jeho výsledek platí.

Přerušení zápasu umožňuje jakákoliv skutečnost, která odporuje pravidlům a nebyla známa před začátkem zápasu. Ten kapitán, který žádá přerušení zápasu o skutečnosti učiní zápis, kapitán soupeře se k němu písemně vyjádří (doporučujeme zajistit i vyjádření nestranného svědka).  Zápis předá nejpozději první pracovní den, který následuje po termínu zápasu, oblastnímu sekretáři, který rozhodne do začátku dalšího ligového kola, nejpozději však do 14 dnů.

c) je povinen psát si vlastní Zápis z utkání a po skončení utkání společně s kapitánem soupeře potvrdí podpisem správnost a duplicitu obou zápisů. S vlastním zápisem naloží podle požadavků příslušného oblastního sekretáře

d) je přítomen po celý průběh ligového utkání, v případě opuštění ligového utkání určí svého zástupce

e) zodpovídá za správnost zápisu z utkání a za nahlášení výsledků domácích utkání oblastnímu sekretáři do 24 hodin po skončení utkání

f) za svou práci se zodpovídá vedoucímu družstva případně i předsedovi klubu a nadřízeným orgánům ČAKS-AŠA.

E4.9. V případě, že je klub právnickou osobou, bod 4. (Statut šipkového klubu) řeší vlastními stanovami a prováděcími pokyny, které musí být v souladu se Sportovními pravidly a soutěžním řádem ČAKS-AŠA, a které musí nechat na vyžádání, pokud je k tomu oprávněný důvod, k nahlédnutí.

E5. Technické podmínky pro soutěž družstev

E5.1. Ligová utkání se smějí hrát pouze na hracích místech schválených oblastním sekretářem.

E5.2. Domácí družstvo musí při ligových zápasech zároveň zajistit, aby v hracím místě ligového utkání měl hostující tým k dispozici minimálně šest míst k sezení s výhledem na terč. Dále musí umožnit hostujícím hráčům, aby měl alespoň půl hodiny před utkáním přístup k terči.

E5.2. Ostatní technické propozice řeší všeobecné podmínky a Soutěžní řád.

E6. Bodové hodnocení ligových utkání a tabulky řeší Soutěžní řád

E7. Rozhodování v ligových utkáních

E7.1. Rozhodčími v ligovém utkání jsou vždy kapitáni obou družstev, kteří musí respektovat Sportovní pravidla a soutěžní řád ČAKS-AŠA.

E7.2. Pokud se kapitáni nedohodnou na případném sporu, může družstvo podat písemný protest oblastnímu sekretáři, a to do 2 pracovních dnů od zahájení utkání se složením správního poplatku.

E7.3. Protest s uvedením důvodů musí být podán písemně, současně se zápisem z utkání a kopií dokladu o zaplacení správního poplatku.

E7.4. Oblastní sekretář rozhodne spor a svoje rozhodnutí oznámí oběma družstvům do 14 dnů. Oblastní sekretář může postoupit protest VV SDK, který ho vyřeší do 60 dnů. Jeho rozhodnutí je konečné a platné.

E7.5. Správní poplatek se v případě uznání protestu vrací.

E7.6. Protest (stížnost) proti rozhodnutí oblastního sekretáře k VV SDK lze podat pouze se správním poplatkem . Pokud poplatek nebude složen, nebude se protestem (stížností) VV SDK zabývat. V případě oprávněnosti podání se poplatek vrací. Protest musí být podán nejpozději do 7 dnů od rozhodnutí oblastního sekretáře písemně na sekretariát ČAKS-AŠA  spolu s potvrzením o složení poplatku. Odpověď musí být vyřešena do 60 dnů od doručení.

 

E8. Tresty v ligových utkáních řeší Soutěžní řád

E9. Přestupy a hostování řeší Soutěžní řád

E10. Sestupový a postupový řád

E10.1. Sestupový a postupový řád vydává oblastní sekretariát pro příslušnou oblast vždy na začátku ligové sezóny a předá ho předsedům klubů a vedoucím družstev spolu s rozpisem termínové listiny písemnou formou.  

E11. Prémiový řád

E11.1. Za účast v ligové soutěži a umístění v tabulce po skončení ligové soutěže obdrží družstva prémie.

E11.2. Výši prémií vyhlašují pro každou oblastní ligovou soutěž VV ČAKS-AŠA a oblastní sekretáři je předají spolu s rozpisem termínové listiny a sestupovým a postupovým řádem na sekretariát ČAKS-AŠA.

E11.3. Prémie za ligovou soutěž se vyplácejí vždy po skončení ligové soutěže, nejdéle do 30 dnů od skončení poslední ligové soutěže v oblasti.

E11.4. O odebrání nebo krácení prémií pro jednotlivá družstva může v odůvodněných případech rozhodnout oblastní sekretář nebo VV SDK.

E12. Ostatní podmínky pro účast v ligové soutěži ČAKS a AŠA

E12.1. Názvy družstev musí být jasné a srozumitelné. Tento název schvaluje oblastní sekretář.

E12.2. Hráči družstev jsou povinni v I. lize nastupovat k ligovému utkání v jednotném dresu. Dresy musí mít na sobě všichni hráči uvedení na soupisce k utkání, včetně náhradníků.

E12.3. V případě, že ligovou soutěž ČAKS-AŠA bude sponzorovat jakákoliv firma, která si ve smlouvě stanoví podmínky, jsou povinni hráči družstev a kluby tyto podmínky respektovat. Jedná se zejména o umístění loga sponzora na všech dresech klubů I. ligy. Technické provedení by řešil v tomto případě sekretariát ČAKS-AŠA.

Ligová soutěž žen ČAKS-AŠA

Platí ustanovení stejná jako v ligové soutěži všeobecně s těmito změnami a odchylkami.

E13.Hráčka může hrát současně hlavní ligovou soutěž, a ligovou soutěž žen.

E13.1. Ostatní podmínky řeší Soutěžní řád

 

Juniorské a žákovské soutěže

Platí všechna uvedená ustanovení Sportovních pravidel a soutěžního řádu s těmito výjimkami:

E14. Šipkové automaty

Pro soutěže mládeže se mohou používat i nástěnné elektronické terče, které jsou vybaveny ukazatelem stavu a kol.

E15. Pravidla pro soutěže jednotlivců a dvojic

Kategorie pro soutěže jednotlivců jsou stanoveny takto :

Junioři – kteří v kalendářním roce dosáhnou 14 – 16 let

Žáci – kteří v kalendářním roce dosáhnou 8 – 13 let

E16. Ligová soutěž mládeže

V jednom ligovém družstvu mohou být žáci i junioři.

Žáci a junioři mohou být i na soupisce družstva v hlavní ligové soutěži. Žákyně a juniorky mohou být jak na soupisce družstva v hlavní ligové soutěži, tak navíc i na soupisce v ligové soutěži žen.

E17. Kluby a družstva mládeže neplatí poplatek za přijetí do ligy.

E18. Každý hráč musí vlastnit platný průkaz hráče ČAKS-AŠA.

E19. V ligovém zápasu vždy musí být přítomna dospělá osoba (rozhodčí, který utkání řídí a kontroluje správnost zápisu a dodržování pravidel).

Český pohár ČAKS-AŠA

E20. Český pohár ČAKS-AŠA v moderních šipkách je celostátní soutěž.

E20.1. Český pohár je soutěž určená pro družstva, která hrají pravidelnou ligovou soutěž (nebo soutěž obdobného charakteru) ČAKS-AŠA.

E20.2. Nemůže se zúčastnit družstvo, které nehraje pravidelně ligovou soutěž, tzn. nemůže být uměle vytvořen.

E20.3. Utkání Českého poháru má přednost před ligovým utkáním, které musí být přeloženo. Utkání Českého poháru se nesmí překládat, ani na jiný čas, než jaký je pořadatelem určen.

E20.4. Ostatní podmínky řeší Soutěžní řád  pro danou sezónu.

G. Závěrečné ustanovení

Valná hromada ČAKS a AŠA, VV SDK a VV ČAKS-AŠA si vyhrazují právo v průběhu sezóny změnit Sportovní pravidla a soutěžní řád, a tyto změny jsou povinny dát včas a vhodným způsobem na vědomí všem, jichž se týkají.

 

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAKS a AŠA

Sezóna 2002/2003

 

A: Základní ustanovení

Tento soutěžní řád je nedílnou součástí Sportovních pravidel ČAKS-AŠA, která doplňuje a upřesňuje.

 

B.       B. Pravidla pro soutěže jednotlivců a dvojic

B.1. Soutěže jednotlivců a dvojic se pořádají v sezóně jako seriál turnajů, podle stanovené termínové listiny, kterou vypisuje s dostatečným časovým předstihem VV SDK ČAKS-AŠA.

B2. V jednotlivých kategoriích jsou vedeny celostátní žebříčky. Body získávají hráči podle bodovacích tabulek a v každé kategorii podle počtu započítávaných nejlepších výsledků z jednotlivých kategorií turnajů.

B2.1. Kategorie celostátních žebříčků:

-         Jednotlivci - zvlášť muži, ženy, junioři, juniorky, žáci, žákyně a jednotlivci z turnajů dvojic

-         Dvojice  - zvlášť muži, ženy a mixy

B2.2. Při rovnosti bodů v žebříčku rozhoduje:

a) umístění na MČR dané sezóny

b) lepší umístění na republikových turnajích

c) lepších umístění na regionálních turnajích

B2.3 Kategorie turnajů

-          místní (MI)

-          regionální (RG)

-          republikové (RP)

-          Mistrovství České republiky (M)

B2.4. Počty a termíny započítávání jednotlivých turnajů dle kategorií

a)       Mistrovství České republiky ČAKS-AŠA se započítává ve všech kategoriích jako poslední turnaj sezóny, a tím je žebříček pro sezónu uzavřen.

b)       Republikové turnaje ve všech kategoriích se započítávají všechny vždy k datu konání, v kategoriích mládeže 2

c)       Z regionálních turnajů se započítávají celkem níže uvedené počty nejlepších výsledků ze všech regionálních turnajů, kterých se hráč zúčastnil, a to vždy k datu konání :

-          jednotlivci muži i ženy - 5 nejlepších výsledků

-          dvojice muži a ženy - 3 nejlepší výsledky

-          mixy - 2 nejlepší výsledky

-          mládež - 2 nejlepší výsledky

d)       Místní turnaje se budou do žebříčku započítávat postupně podle níže uvedeného datového harmonogramu a počty nejlepších výsledků z místních turnajů jsou stanoveny v jednotlivých kategoriích takto:

-          jednotlivci muži a ženy - 33 nejlepších výsledů

-          dvojice muži a ženy, mixy, mládež - 15 nejlepších výsledků

 

C. Časový harmonogram započítávání místních turnajů do žebříčku:

 

Do 30.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

1.6.

M+Ž

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

Ostatní

2

3

4

5

6

8

9

10

12

14

15

 

 

D. Místní turnaje (MI)

D1. Počet místních turnajů není omezen. Místní turnaje se mohou konat pouze v termínu od prvního dne po skončení MČR  do data konání MČR v  následujícím roce. Místní turnaje se nesmí hrát v termínu, kdy je plánován regionální nebo republikový turnaj. Výjimku tvoří místní turnaje, které budou sehrány přímo v místech konání regionálních turnajů (po jejich skončení), pokud budou předem ohlášeny.

D2. Pořadatelem místního turnaje může být kdokoliv, kdo zajistí regulérnost turnaje podle Sportovních pravidel a soutěžního řádu ČAKS-AŠA. Pořadatel musí mít k pořádání turnaje předem alespoň ústní svolení oblastního sekretáře. Za správnost a regulérnost ručí licencovaný rozhodčí, který na důkaz správnosti potvrdí výsledkovou listinu.

D3. Místních turnajů se může zúčastnit i hráč, který nevlastní průkaz hráče ČAKS-AŠA.

D4. Místní turnaje se hrají jako soutěž jednotlivců nebo dvojic.

D5. Hraje se hra, kterou určí pořadatel, vždy však systémem dvojitého K. O.. Systémem dvojitého K.O. se nehraje pokud se turnaje zúčastní 6 a méně hráčů. Pak hrají každý s každým.

D6. Místní turnaje se hrají zpravidla v každé kategorii zvlášť. Pokud však pořadatel uzná za vhodné, lze připustit, aby více kategorií hrálo společně.

D7. Aby turnaj mohl být započítán do celostátního žebříčku ČAKS-AŠA, musí se ho zúčastnit minimálně 3 hráči. Maximální počet je neomezený.

D8. Startovné a ceny v místním turnaji jsou záležitostí pořadatele tak, jak si je před turnajem sám určí a vyhlásí.

D9. Nasazení do hracího pavouka je možno provést losováním nebo nasazením podle pořadí v žebříčku ČAKS-AŠA platným ke dni pořádání turnaje, v případě pořádání seriálu místních turnajů je možné nasazovat dle aktuálního žebříčku daného seriálu.

D10. Aby mohl být turnaj započítán do žebříčku, musí pořadatel předat oblastnímu sekretáři výsledkovou listinu, kde musí být uvedeno: kdo turnaj pořádal, kdy a kde, pořadí hráčů s údaji v tomto pořadí - umístění, příjmení a jméno, rodné číslo a adresa bydliště. Pokud některé údaje nebudou uvedeny, nebude turnaj započítán. Výsledková listina musí být na důkaz správnosti potvrzena některým z licencovaných rozhodčích. Do celostátního žebříčku bude započítán pouze místní turnaj, jehož výsledky jsou odeslány na oblastní sekretariát do 15 dnů.

D11. Pro započítání do celostátního žebříčku platí pořadatel správní poplatky takto:

5,- Kč za každého zúčastněného hráče v turnaji (za dvojici 10,- Kč)

Správní poplatek zašle pořadatel oblastnímu sekretáři vždy spolu s výsledkovou listinou do 15 dnů po skončení turnaje.

E. Regionální turnaje ČAKS a AŠA

E1. Rozpis klubových soutěží je stanoven tak, aby se klubová utkání nehrála ve stejném termínu jako regionální turnaje.

E2. Regionálních turnajů se může zúčastnit i hráč, který nevlastní platný průkaz ČAKS-AŠA.

E3. Informace o turnaji musí být hráčům předány v dostatečném časovém předstihu, a to zejména:

- kdo turnaj pořádá,název turnaje,místo konání, den konání,čas určený pro prezenci,startovné,které hry se hrají.

E4. V každém regionálním turnaji organizátor vždy stanoví:

- startovné 80,- Kč za jednoho hráče (160,- Kč za dvojici)

- kredity za jednotlivé hry se vhazují,

- hraje se systémem dvojitého K.O.

- hraje se vždy zvlášť v kategorii muži, ženy, event. smíšené dvojice

- muži (jednotlivci i dvojice) hrají 501 Double Out na 15 kol, ženy (jednotlivci i dvojice) hrají vždy hru 301 Double out na 10 kol (nebo 501 DO na 15 kol dle rozhodnutí pořadatele), smíšené dvojice 501 Double out, junioři a žáci 301 Single out

E5. Po ukončení prezence organizátor turnaje určí nasazení hráčů (dvojic) do hracího pavouka podle posledního platného žebříčku ČAKS-AŠA. Hráči, kteří nemají body v žebříčku ČAKS-AŠA, budou dolosováni.

E6. Po ukončení prezentace zveřejní rozhodčí turnaje seznam přihlášených hráčů na vhodném místě ke kontrole na dobu nejméně 10 minut. V této době je hráč povinen seznam překontrolovat a uplatnit u rozhodčího tu skutečnost, že v seznamu není. Po této době rozhodčí zahájí turnaj a nelze již protestovat proti technickým podmínkám turnaje, tzn. rozlosování, nasazení, hracímu prostoru apod. .

E7. Jednotlivé zápasy se hrají vždy na dva vítězné legy.

E8. Finálový zápas se hraje na dva vítězné legy. Pokud vyhraje hráč, který do finále postoupil ze strany poražených, sehraje se další utkání opět na dva vítězné legy.

E.9. Po ukončení soutěže je rozhodčí povinen sestavit výsledkovou listinu, se kterou seznámí všechny hráče a odešle ji do 3 dnů  na sekretariát ČAKS-AŠA.

E10. 75% startovného je na regionálních turnajích rozděleno na prémie pro hráče.

E11. Organizátor soutěže 15 minut po skončení finálového zápasu předá finanční prémie hráčům (dvojicím). Prémie, které nebudou vyzvednuty, propadají ve prospěch pořadatele. Prémie mohou být vydány jiné osobě na základě plné moci.  Prémie musí být rozděleny takto :

Při účasti do 32 hráčů včetně mezi první čtyři hráče (dvojice) a to : 1.místo 40%. 2.místo 30%, 3.místo 20%, 4.místo 10%

Při účasti od 33 do 64 hráčů včetně mezi prvních 6 hráčů (dvojic), a to: 1. místo 35%, 2. místo 25%, 3. místo 17%, 4. místo 10%, 5. - 6. místo 6,5%.

Při účasti nad 64 hráčů mezi prvních 8 hráčů (dvojic) a to : 1.místo 30%, 2.místo 20%, 3.místo 15%, 4.místo 10%, 5.-6.místo 7,5%, 7.-8. místo 5%

Pořadatel musí zároveň předat poháry nebo trofeje minimálně pro první tři v každé kategorii.

E12. Turnaje se hrají vždy v rozdělení na kategorii muži a ženy, přičemž platí, že pokud se do soutěže přihlásí 6 a méně hráčů (dvojic), pak nehrají systémem dvojitého K.O., ale každý s každým. V tomto případě se prémie rozdělují mezi první tři poměrem 50%, 30%, 20%. Pokud se zúčastní méně jak tři hráči (dvojice) turnaj se ruší.

Při rovnosti bodů dvou či více hráčů rozhoduje:

a) vzájemný zápas příp. tabulka sestavená ze vzájemných zápasů hráčů se stejným počtem bodů

(v ní: 1. počet bodů, 2. rozdíl legů)

b) celkový rozdíl legů

c) doplňkový zápas

E13. Každému hráči se do žebříčku z odehraných regionálních turnajů započítávají  výsledky takto:  5 nejlepších výsledků z turnajů jednotlivců, 3 z turnajů dvojic, 2 z turnajů mixů a mládeže.

 

F. Republikové turnaje ČAKS-AŠA

F1. Počet republikových turnajů ČAKS-AŠA jsou 3 v sezóně.

F2. Rozpis klubových soutěží je stanoven tak, aby se klubová utkání nehrála ve stejném termínu jako republikové turnaje.

F3. Republikových turnajů se může zúčastnit pouze hráč, který vlastní platný průkaz hráče ČAKS-AŠA. Platný průkaz hráče si každý hráč může zakoupit u prezence.

F4. Informace o turnaji musí být hráčům předány v dostatečném časovém předstihu, a to:

- kdo turnaj pořádá,název turnaje,místo konání, den konání,čas určený pro prezenci,čas zahájení turnaje,startovné,které hry se hrají.

F5. V každém republikovém turnaji vždy organizátoři stanoví:

- startovné Kč 100,-- za jednoho hráče (200,- Kč za dvojici)

- kredity za jednotlivé hry se vhazují

- hraje se systémem dvojitého K.O.

- hraje se zvlášť kategorie muži, ženy (jednotlivci a dvojice), event. smíšené dvojice

- muži (jednotlivci i dvojice) vždy hrají 501 Double Out na 15 kol, ženy (jednotlivci i dvojice) hrají 501 Double Out na 15 kol, smíšené dvojice 501 Double Out na 15 kol, junioři 301 Master out na 10 kol a žáci 301 Single Out na 10 kol.

F6. Po ukončení prezence organizátor turnaje určí nasazení hráčů (dvojic) do hracího pavouka

podle umístění v posledním platném žebříčku ČAKS-AŠA.

F7. Po ukončení prezentace zveřejní rozhodčí turnaje seznam přihlášených hráčů na vhodném místě ke kontrole na dobu nejméně 15 minut. V této době je hráč povinen seznam překontrolovat a uplatnit u rozhodčího tu skutečnost, že v seznamu není. Po této době rozhodčí zahájí turnaj, po zahájení turnaje nelze již protestovat proti technickým podmínkám turnaje, tzn. rozlosování, nasazení, hracímu prostoru apod.

F8. Jednotlivé zápasy se hrají vždy na dva vítězné legy.

F9. Finálový zápas se hraje na dva vítězné legy. Pokud vyhraje hráč, který do finále postoupil ze strany poražených, sehraje se další utkání opět na dva vítězné legy.

F10. Po ukončení soutěže je organizátor povinen sestavit výsledkovou listinu, se kterou seznámí všechny hráče a odešle ji do 3 dnů na sekretariát ČAKS-AŠA.

F11. Startovné je na republikových turnajích rozděleno 75% startovného na prémie.

F12. Organizátor soutěže 15 minut po skončení finálového zápasu předá finanční prémie hráčům (dvojicím) takto:

Při účasti do 32 hráčů včetně mezi první čtyři hráče (dvojice) a to : 1.místo 40%. 2.místo 30%, 3.místo 20%, 4.místo 10%

Při účasti od 33 do 64 hráčů včetně mezi prvních 6 hráčů (dvojic), a to: 1. místo 35%, 2. místo 25%, 3. místo 17%, 4. místo 10%, 5. - 6. místo 6,5%.

Při účasti od 65 do 128 hráčů včetně mezi prvních 8 hráčů (dvojic) a to : 1.místo 30%, 2.místo 20%, 3.místo 15%, 4.místo 10%, 5.-6.místo 7,5%, 7.-8. místo 5%

Při účasti od 129 do 192 hráčů včetně mezi prvních 12 hráčů (dvojic) a to : 1.místo 25%, 2.místo 20%, 3.místo 15%, 4.místo 10%, 5.-6.místo 6%, 7.-8.místo 4%, 9.-12.místo 2,5%

Při účasti nad 192 hráčů včetně mezi prvních 16 hráčů (dvojic) a to : 1.místo 23%, 2.místo 19%, 3.místo 14%, 4.místo 9%, 5.-6.místo 5%, 7.-8.místo 3,5%, 9.-12.místo 2,5%, 13.-16. místo 2%

Dále je pořadatel povinen zajistit předání pohárů nebo plaket, či jiných trofejí v kategorii mužů až do osmého místa, v kategorii žen až do čtvrtého místa. V kategorii juniorů a žáků do 3.místa.

Dále je pořadatel povinen zajistit předání pohárů nebo plaket, či jiných trofejí v kategorii dvojic mužů do šestého místa, v kategorii dvojic žen a mixů až do čtvrtého místa.

F13. Turnaje se hrají vždy v rozdělení na kategorii muži a ženy, přičemž platí, že pokud se do soutěže přihlásí 6 a méně hráčů (dvojic), pak nehrají systémem dvojitého K.O., ale každý s každým.

V tomto případě se mění i výše vyplacení finančních prémií, a to tak, že bude rozděleno startovné mezi první tři hráče (dvojice) takto :

1. místo 50% , 2. místo 30% , 3. místo 20%. Při rovnosti bodů dvou či více hráčů rozhoduje:

a) vzájemný zápas příp. tabulka sestavená ze vzájemných zápasů hráčů se stejným počtem bodů

(v ní: 1. počet bodů, 2. rozdíl legů)

b) celkový rozdíl legů

c) doplňkový zápas

F14. Do celostátního žebříčku se započítávají všechny republikové turnaje.

G. Mistrovství České republiky ČAKS-AŠA jednotlivců a dvojic

G1. Mistrovství České republiky jednotlivců a dvojic ČAKS-AŠA pořádá jako poslední turnaj hráčské sezóny.

G2. MČR jednotlivců (muži, ženy) se mohou zúčastnit pouze tito hráči:

a) mají platný průkaz hráče ČAKS - AŠA

b) muži, kteří v žebříčku ČAKS-AŠA jednotlivců k datu MČR figurují do 400. místa nebo mají odehráno minimálně 6 regionálních či republikových turnajů v jakékoliv kategorii

c) ženy, které v žebříčku ČAKS-AŠA jednotlivců k datu MČR figurují do 200. místa nebo mají odehrány minimálně 6 regionálních či republikových turnajů v jakékoliv kategorii

G3. MČR dvojic (muži dvojice, ženy dvojice, smíšené dvojice) se mohou zúčastnit pouze tito hráči:

a) mají platný průkaz hráče ČAKS-AŠA

b) všichni, kteří mají splněná kritéria pro soutěže jednotlivců nebo v žebříčku ČAKS-AŠA dvojic

k datu MČR figurují do 100. místa.

G3. MČR juniorů a žáků se mohou zúčastnit pouze tito hráči:

a) mají platný průkaz hráče ČAKS-AŠA

G5. O tituly mistr České republiky ČAKS a AŠA se soutěží v kategoriích:

a) muži jednotlivci

b) ženy jednotlivci

c) muži dvojice

d) ženy dvojice

e) smíšené dvojice

f) junioři a žáci

G6. Bližší podmínky Mistrovství ČR a program ohlásí ČAKS-AŠA všem hráčům vhodnou formou dva měsíce před konáním mistrovství ČR ČAKS-AŠA.

H. Bodování jednotlivých typů turnajů v sezóně 2002/2003

Např.:

                          Místní  turnaje                                  Regionální  turnaje                  Republ. turnaje           MČR 

Počet hráčů :

16

32

64

32

64

128

128

256

512

Místo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

170

210

250

1150

1350

1550

2450

2750

4400

2

150

190

230

1050

1250

1450

2300

2600

4200

3

130

170

210

950

1150

1350

2150

2450

4000

4

110

150

190

850

1050

1250

2000

2300

3800

5-6

90

130

170

750

950

1150

1850

2150

3600

7-8

70

110

150

650

850

1050

1700

2000

3400

9-12

50

90

130

550

750

950

1550

1850

3200

13-16

30

70

110

450

650

850

1400

1700

3000

17-24

 

50

90

350

550

750

1250

1550

2800

25-32

 

30

70

250

450

650

1100

1400

2600

33-48

 

 

50

 

350

550

950

1250

2400

49-64

 

 

30

 

250

450

800

1100

2200

65-96

 

 

 

 

 

350

650

950

2000

97-128

 

 

 

 

 

250

500

800

1800

129-192

 

 

 

 

 

 

 

650

1600

193-256

 

 

 

 

 

 

 

500

1400

257-384

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

385-512

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

C.      Za účast 

30

30

30

250

250

250

500

500

1000

Tzn. za výhru :       místní 20 bodů                              region 100 bodů                           RT 150 bodů          MČR 200b.                                

Při počtu hráčů např. : 11, 23, 45,  se kolonky posouvají o jednu nahoru, to znamená, že za poslední místo v turnaji je vždy základní počet bodů.

 

I. Juniorské a žákovské soutěže

Platí všechna uvedená ustanovení Sportovních pravidel a soutěžního řádu s těmito výjimkami:

I1. Šipkové přístroje

Pro soutěže mládeže se mohou používat nástěnné elektronické terče, které jsou vybaveny ukazatelem stavu a kol.

I2. V soutěžích mládeže se hraje hra 301 Single Out na 10 kol na 2 vítězné legy. Event. výjimku musí schválit VV SDK ČAKS-AŠA.

I3. Pravidla pro soutěže jednotlivců a dvojic

Kategorie pro soutěže jednotlivců jsou stanoveny takto :

Junioři – kteří v kalendářním roce dosáhnou 14 – 16 let (nebo, kteří do června toho roku kam spadá MČR dosáhnou  14 až 16 let)

žáci – kteří v kalendářním roce dosáhnou 8 – 13 let (nebo, kteří do června toho roku kam spadá MČR dosáhnou  8 až 13 let)

I4. Republikové turnaje ČAKS-AŠA mládeže

se doplňuje

- startovné se neplatí.

- finanční odměny se nevyplácejí.

 

J. Protesty - turnaje jednotlivců a dvojic

J1. Regulérnost zápasu

J2. Protesty proti regulérnosti zápasu v soutěži jednotlivců mohou hráči podávat rozhodčímu ihned po jeho ukončení před vyplněním zápisu (nebo uložením výsledku do pavouka), a to ústní formou se složením správního poplatku. Protest je přijat za podmínek včasného oznámení a zároveň složením správního poplatku.

J3. O protestu rozhodne rozhodčí soutěže do 15 minut a své rozhodnutí oznámí veřejně. Jeho rozhodnutí je konečné a všichni hráči jej musí respektovat. Spory během zápasu řeší rozhodčí ihned.

J4. Do doby, než rozhodčí soutěže vydá rozhodnutí, hráči, kterých se to týká, v soutěži zatím nepokračují.

J5. V případě oprávněnosti protestu se správní poplatek vrací.

J6. Regulérnost turnaje

J7. Protesty proti regulérnosti turnaje v soutěži jednotlivců a dvojic mohou hráči podávat rozhodčím nejpozději do 10 minut po ukončení finálového zápasu, a to písemně se složením správního poplatku. Protest je přijat za podmínek včasného oznámení a složení správního poplatku. Pokud je tento protest podán, je pozastaveno vyhlášení výsledků a vyplácení prémií.

J8. O protestu rozhodne rozhodčí soutěže do 30 minut a své rozhodnutí oznámí veřejně. Na základě tohoto rozhodnutí se vyhlásí výsledky turnaje. Protestující hráč má právo písemně do 3 dnů požádat VV SDK o revizi rozhodnutí rozhodčího, spolu se správním poplatkem. VV SDK sdělí výsledek revize do 30 dnů.

J9. V případě oprávněnosti protestu se správní poplatek vrací.

J10. Protesty proti regulérnosti republikového turnaje nebo při MČR řeší vždy předem jmenovaná  jury.

J11. Projednávání protestu

J12. Rozhodčí soutěže řeší protesty podle Sportovních pravidel a soutěžního řádu ČAKS-AŠA, a to podle povahy. Rozhodčí řeší protesty zpravidla jednou z následujících možností :

a) smírem a dohodou zúčastněných hráčů,

b) napomenutím

c) opakováním legu

d) opakováním zápasu (utkání)

e) vyloučením jednoho z hráčů ze soutěže

f) vyloučením všech zúčastněných hráčů, kterých se protest týká

g) jiným způsobem

J13. Správní poplatek skládá vždy protestující hráč (dvojice)

J14. Výše správního poplatku je stanovena takto:

a) protest proti regulérnosti zápasu v místním  a  regionálním turnaji 200,- Kč

b) protest proti regulérnosti zápasu v republikovém turnaji 400,- Kč

c) protest proti regulérnosti zápasu na mistrovství ČR 500,- Kč

d) protest proti regulérnosti místního turnaje 1000,- Kč

e) protest proti regulérnosti regionálního turnaje 2.000,- Kč

f) protest proti regulérnosti republikového turnaje 5.000,- Kč

g) protest proti regulérnosti turnaje mistrovství ČR 10.000,- Kč

 

K. Hlavní ligová soutěž ČAKS-AŠA

K1. Organizace ligové soutěže

K2. Ligová soutěž je organizována podle jednotlivých oblastí tak, aby vzdálenosti mezi hracími místy jednotlivých družstev na dojíždění zápasů byly přijatelné.

K3. V každé oblasti je organizována liga tak, že existuje: I., II., III. liga a divize

Výjimky mohou být povoleny pouze se schválením VV SDK.

K4. Všeobecně platí, že počet družstev ve všech úrovních lig v každé oblasti je stejný. Doporučený počet ve skupinách je min. 6 a max. 16. Výjimku z toho ustanovení může povolit pouze VV SDK ČAKS-AŠA.

K5. Specifikaci ligové soutěže pro nově vzniklou oblast vždy určí VV SDK ČAKS-AŠA.

K6. Současně s podáním přihlášky do ligové soutěže ČAKS-AŠA zaplatí kluby poplatek  600,-- Kč na jednu ligovou sezónu.

K7. Členové družstev

K8. Min. počet hráčů na soupisce k datu zahájení soutěže jsou čtyři, u žen a juniorů tři., maximální počet není omezen.

K9. Přenechání pozice družstva v ligové soutěži

K10. Termín přenechání pozice družstva v ligové soutěži je stanoven posledním ligovým kolem až do 31. 7.

K11. Přenechání pozice družstvu v ligové soutěži podléhá správnímu poplatku 2.000,- Kč.

K12. Přenechání pozice v ligové soutěži se může pouze družstvu, které již hrálo ligovou soutěž, nebo družstvu, které sice vzniklo nově, ovšem pouze z hráčů, kteří v uplynulém ročníku hráli ligovou soutěž (min. 3 hráči), nemůže ji získat nově vzniklé družstvo s méně jak třemi hráči, kteří v minulém ročníku hráli ligovou soutěž.

K13. O přenechání pozice družstva v ligové soutěži rozhoduje předseda klubu.

K14. Pokud se družstvo nepřihlásí do ligy, nebo je vyloučeno z ligy, považuje se  automaticky za zaniklé.Toto neplatí u klubů,které jsou právnickými osobami. Hráči, kteří hrají za družstvo,které je součástí právnické osoby a družstvo není přihlášeno ligy,pak tito hráči jsou volnými,pokud nemají uzavřenu hráčskou smlouvu.

K15. Technické podmínky pro soutěž družstev

K16. Domácí družstvo musí při ligových zápasech zároveň zajistit, aby v hracím místě ligového utkání měl hostující tým k dispozici minimálně šest míst k sezení s výhledem na terč. Dále musí umožnit hostujícím hráčům, aby měl alespoň půl hodiny před utkáním přístup k terči. Výjimku z tohoto ustanovení povoluje oblastní sekretář.

K17. Systém ligové soutěže

K18. V ligových utkání se hrají příslušné hry takto:

I. liga - 501 Double Out na dva vítězné legy

II. liga - 301 Double Out na dva vítězné legy

III. liga - 301 Master Out na dva vítězné legy

Divize a nižší soutěže 301 Single Out na dva vítězné legy

Výjimky povoluje VV SDK na žádost oblastního sekretáře.

K19. Ligová utkání se hrají ve skupinách systémem každý s každým (jedenkrát doma, jedenkrát venku), podzimní část v termínu září - prosinec, jarní část únor - květen. (V případě menšího počtu družstev ve skupině mohou hrát i vícekolově).

K20. Rozpis jednotlivých utkání, ustanovení termínů a časů určuje oblastní sekretář ČAKS- AŠA a je definitivní.

K21. Ke změně termínu ligového utkání může dojít pouze s písemným souhlasem kapitánů obou družstev a utkání může být odehráno v náhradním termínu. Zásadně platí, že přeložená utkání mohou být pouze předehrávána. Pouze výjimečně může být utkání odehráno po původně stanoveném termínu, nejpozději však do 6 dnů. Změna termínu musí být nahlášena a schválena předem oblastním sekretářem dané oblasti.

K22. Pokud se na eventuelní změně termínu kapitáni nedohodnou, toto oznámí oblastnímu sekretáři, který tento spor rozhodne a oznámí výsledek rozhodnutí oběma družstvům. V oprávněných případech může oblastní sekretář vyjímečně rozhodnout o změně termínu ligového utkání.

K23. Ligové soupisky se uzavírají před zahájením čtvrtého kola před koncem dané ligové skupiny a soutěže. Nesmí být uskutečněn přestup ani hostování. Hráči, kteří ve svojí ligové soutěži mají čtyři kola před koncem, nesmí přestoupit ani hostovat v jiné skupině ligové soutěže, ani v žádné jiné oblasti, i když v této soutěží je do konce více jak čtyři kola. K tomuto datu se také uzavírají soupisky družstev pro MČR.

K24. Poslední dvě ligová kola nesmí být přeložena na jiný termín.

 

K25. Ligové utkání

K26. Ligové utkání tvoří 18 zápasů na dva vítězné legy. K ligovému utkání nastupují 4 hráči (mohou být 2 náhradníci), kteří se utkají každý s každým. Zápasy do počtu 18 jsou doplněny dvěma zápasy dvojic (dle rozpisu). V případě, že utkání skončí nerozhodně, musí mít ligové utkání zápasů 19, kdy rozhoduje tzv. týmová hra. V ní nastupují čtyři hráči proti čtyřem ve hře např. 501DO (301 DO,301MO a 301SO) liga, kdy se na  čtyřech displejích vždy hráči z příslušné dvojice pravidelně střídají.

K27. Před utkáním si kapitáni povinně předloží vzájemně soupisky družstva (event. povolení k hostování) potvrzené oblastním sekretariátem spolu s platnými průkazy hráčů ke kontrole. Hráč, který nemá platný průkaz hráče fyzicky u sebe, může k utkání nastoupit po prokázání totožnosti jiným dokladem.

K28. Před ligovým utkáním kapitáni obou družstev zapíší do zápisu z ligového utkání hráče v pořadí, které si sami určí. Soupisku vyplňují kapitáni současně, každý na svém zápisu z utkání a teprve po vyplnění ji předloží soupeři k opsání. Po předložení soupisky soupeři již nelze přehazovat hráče na jednotlivých pozicích. Účast náhradníka není podmínkou. Družstvo musí k utkání nastoupit nejméně v počtu 3 hráčů, přičemž zápasy hráče, který chybí, a jednu čtyřhru, vyhrává soupeř vždy 2:0. Před utkáním napíší kapitáni do Zápisu hráče, kteří jsou fyzicky přítomni (nejméně tři). Čtvrtého hráče a náhradníky mohou dopsat kdykoliv v průběhu utkání, tzn., až když se fyzicky dostaví. Pokud se hráč nedostaví a má nastoupit k zápasu dle rozpisu, platí pravidlo o čekací době 3 minuty, pak je stav 2:0 ve prospěch soupeře. Pokud chybí v obou družstvech po jednom hráči (na každé straně jsou jen tři hráči), dílčí vzájemný zápas chybějících hráčů se nezapočítává do konečného výsledku. Utkání tedy může skončit např. 9:8.

K29. Hráči odehrávají jednotlivé zápasy v pořadí dle rozpisu. Jakékoliv změny v pořadí zápasů musí být pouze se souhlasem obou kapitánů.

K30. Ligová utkání se odehrávají obvykle na jednom šipkovém přístroji. Pokud je v provozovně umístěno více šipkových automatů, zápasy probíhají na dvou přístrojích (musí být umístěny v jedné místnosti) současně, pokud tak před zápasem rozhodne domácí kapitán a učiní o tom poznámku v Zápise z utkání.

K31. V průběhu ligového utkání může náhradník vystřídat pouze jednoho hráče a tato skutečnost musí být uvedena do zápisu ligového utkání. Náhradník nesmí nastoupit v průběhu rozehraného zápasu. Je jedno, který náhradník střídá dříve, zda ten, který je uveden jako č. 1 nebo č. 2. Náhradník může střídat náhradníka. Vystřídaný hráč se nesmí vrátit do utkání.

K32. Každý zápas mezi hráči nebo dvojicemi se hraje na dva vítězné legy, končí tedy 2:0 nebo 2:1. Vítěz zápasu získává pro družstvo jeden dílčí bod.

K33. V ligovém utkání se musí odehrát všechny zápasy dle rozpisu.

K34. Další podmínky ligového utkání řeší všeobecná ustanovení herního řádu.

K35. Po ukončení oba kapitáni překontrolují správnost zápisu z utkání a podepíší jej. Výsledek utkání je však kapitán domácího družstva povinen neprodleně telefonicky nahlásit oblastnímu sekretáři dané oblasti, nejpozději však do 24 hodin od ukončení utkání, pokud oblastní sekretář neurčí jinak. Nenahlásí-li výsledek do 24 hodin, oblastní sekretář může rozhodnout o  zápasu s výsledkem 0:18 pro hostující celek. Pokud oblastní sekretář neurčí jinak, musí kapitán domácího družstva zaslat podepsaný zápis z utkání na oblastní sekretariát.

K36. Bodové hodnocení ligových utkání a tabulky

K37. Výsledky všech ligových utkání jsou kapitáni domácích družstev povinni nahlásit oblastnímu sekretáři dané oblasti v časových termínech, které jsou určeny.

K38. Body za jednotlivá utkání jsou do tabulky započítávány takto:

vítězství - 3 body; remíza - 1 bod; prohra - 0 bodů; při kontumaci se klubu odečítá 1 bod. Při remíze se sehrává dodatková týmová hra a družstvo, které zvítězí v této hře vyhrává utkání 10:9 a získává bod navíc, tj. celkem 2 body. Není možná týmová hra 3 proti 4, nebo 2 proti 3 apod..

O umístění družstva v tabulce rozhoduje počet bodů.

K39. Pokud na konci soutěže mají družstva shodný počet bodů, o jejich pořadí rozhoduje:

a) větší počet získaných bodů ze vzájemných ligových utkání,

b) větší počet získaných dílčích zápasů ze vzájemných utkání

c) větší počet získaných zápasů ze všech ligových utkání.

K40. Pokud po skončení soutěže nerozhodnou o umístění kritéria uvedená v bodě 9.3., o konečném pořadí rozhoduje další utkání. Místo konání utkání určí oblastní sekretář.

K41. Rozhodování v ligových utkáních

K42. Pokud se kapitáni nedohodnou na případném sporu, může družstvo podat písemný protest oblastnímu sekretáři, a to do 48 hodin od zahájení utkání se složením správního poplatku 500,- Kč.

K43. Protest s uvedením důvodů musí být podán písemně, současně se zápisem z utkání a kopií dokladu o zaplacení správního poplatku.

K44. Oblastní sekretář rozhodne spor a svoje rozhodnutí oznámí oběma družstvům do 14 dnů. Pokud nesouhlasí s rozhodnutím oblastního sekretáře, je možno se odvolat k VV SDK spolu se složením správního poplatku.

K45. Správní poplatek se v případě uznání protestu vrací.

K46. Poplatek za protest (stížnost) proti rozhodnutí oblastního sekretáře k VV SDK lze podat pouze se správním poplatkem 1000,-. Pokud kauce nebude složena, nebude se protestem (stížností) VV SDK zabývat. V případě oprávněnosti podání se poplatek (kauce vrací). Protest musí být podán nejpozději do 7 dnů od rozhodnutí oblastního sekretáře písemně na sekretariát ČAKS a AŠA  spolu s potvrzením o složení kauce. Odpověď musí být vyřešena do 60 dnů od doručení písemně.

 

K47. Tresty v ligových utkáních

K48. Tresty v ligových utkáních uděluje oblastní sekretář, který je povinen je vždy oznámit příslušným družstvům.

K49. Tresty jsou zejména následující:

a) jestliže jedno družstvo nenastoupí k utkání do 30 minut po čase určeném termínovou listinou, prohrálo kontumačně ligové utkání 18:0 (na legy 36:0), družstvo je zároveň potrestáno odečtením jednoho bodu v tabulce

b) jestliže před začátkem utkání nepředloží kapitáni soupeři platné soupisky družstev a platné průkazy hráčů (nebo náhradní doklad) všech hráčů uvedených na Zápisu k ligovému utkání, prohrává klub, který toto neučiní, 18:0 (na legy 36:0). Kontrolu platných hráčských průkazů je možné provést pouze před zahájením utkání. V průběhu utkání má kapitán právo vyžádat si pouze průkaz hráče, který byl jako čtvrtý či jako náhradník dopsán do Zápisu k ligovému utkání až po jeho zahájení.

c) jestliže v ligovém utkání jedno z družstev odmítne dohrát všechny plánované zápasy dle rozpisu aniž by k tomu měl oprávněný důvod, prohrává 18:0 a pro event. další hodnocení (viz bod e) je tento zápas počítán, jako kdyby nenastoupil k utkání, družstvo je potrestáno odečtením jednoho bodu v tabulce.

d)Pokud by utkání bylo prokazatelně oběma družstvy nedohráno, zapíše se do tabulky stav 0:0 a oběma družstvům bude odečten 1 bod.

e) nenastoupí-li družstvo třikrát v průběhu ligového ročníku k utkání, je vyřazeno z ligy a všechna dosud odehraná utkání a jejich výsledky zůstávají v platnosti a neodehraná utkání se kontumují 18:0. Potrestané družstvo není v tabulce dále uváděno. Družstvo také ztrácí nárok na prémie za umístění v lize. Pokud se družstvo v dalším ročníku přihlásí do ligové soutěže, je zařazeno do nejnižší soutěže v dané oblasti.

f) pokud vedoucí družstvo nenastoupí v závěru ligy k utkání, že nemůže být již předstiženo, je zařazeno automaticky na druhé místo, přičemž se mu odečte příslušný počet bodů.

g) pokud je družstvo vyřazeno oblastním sekretářem nebo VV SDK, může jej oblastní sekretář vyřadit z ligové soutěže i pro příští sezónu. Totéž může učinit i pro jednotlivé hráče daného družstva, že je nepřipustí k soutěži ani v jiném klubu pro další sezónu.

h) ostatní tresty jsou v pravomoci v oblastního sekretáře nebo VV SDK.

K50. Přestupový řád

K51. Přestupy hráčů mezi jednotlivými družstvy se mohou uskutečnit kdykoliv. Jediným zakázaným přestupním termínem jsou vždy poslední čtyři ligová kola v každé soutěži.

K52. Hlavní přestupní termíny jsou: 20.12.-20.1. a 25.6.-31.7. V těchto hlavních přestupních termínech se platí správní poplatek 100,- Kč. Pokud to rozlosování ligové oblasti vyžaduje, může oblastní sekretář se souhlasem VV SDK určit termíny jinak. Mimo hlavní přestupní termíny se platí správní poplatek 300,- Kč.

K53. S přestupem hráče musí souhlasit předseda (prezident) klubu, u právnických osob majitel klubu a u občanských sdružení předseda (prezident) klubu.

K54. O případných přestupových sporech rozhoduje oblastní sekretář. Proti rozhodnutí oblastního sekretáře je možno se odvolat ke VV SDK ČAKS-AŠA a její rozhodnutí je konečné a platné. VV SDK musí rozhodnout do 60 dnů od doručení odvolání.

K55. Pokud hráč se souhlasem předsedy klubu kdykoliv ukončí členství v družstvu, stává se dotyčný volným hráčem až po uplynutí 6 měsíců. Pokud v této době bude chtít nastoupit v jiném družstvu, považuje se tento fakt za přestup a hráč je povinen zaplatit správní poplatek.

Když předseda nesouhlasí a není hráčská smlouva, hráč oznámí písemně oblastnímu sekretáři, ke kterému datu končí. Od té doby běží lhůta 6 měsíců než se stane volným hráčem. Rozhodující pro počátek lhůty 6 měsíců je datum oznámení oblastnímu sekretáři.

K56. Po přestupu může hráč znovu přestoupit až po odehrání 4 ligových kol.

K57. Hostování

K58. Hostování v ligové soutěži je povoleno za těchto podmínek:

a) hostování musí být vždy nahlášeno na předepsaném formuláři na oblastním sekretariátu

b) hráč může v klubu hostovat až tehdy, když mu přijde písemné potvrzení z oblastního sekretariátu, se kterým je povinen nastupovat k utkání a je povinen jej předložit před utkáním

c) hostování je povoleno vždy na dobu nejméně 4 ligových utkání, po dobu hostování nesmí hrát za své mateřské družstvo

d) v žádosti o hostování musí být vždy uvedeno o jaký časový úsek se jedná, a to nejdéle do konce ligové soutěže

dd) ukončení hostování před koncem uplynutí doby může být na žádost předsedy mateřského klubu spolu s poplatkem 100,- Kč, a to nejméně po čtyřech zápasech

e) hostování není povoleno pro utkání baráže a MČR klubů. Pokud však hráč hostuje minimálně celou druhou polovinu ligové soutěže, může nastoupit jak na MČR tak v baráži za klub, ve kterém hostuje.

-         pokud hráč postoupí na MČR i do jakékoliv baráže jak za  mateřský klub, tak za klub kde hostoval, nastupuje za ten klub za který měl právo hrát poslední zápas

f) o hostování nelze žádat pokud zbývají do konce ligové soutěže 4. ligová kola, tzn. že hostování musí být povoleno v termínu před zahájením 4. kola od konce, soutěže, kde je kmenovým hráčem. Dále o hostování nelze žádat když skončí ligová skupina, kde je kmenovým hráčem.

g) poplatek za povolení hostování je Kč 200,--

h) poplatek za prodloužení hostování je 50,- Kč za každé ligové kolo

i) hostování hráče musí povolit předseda mateřského klubu

 

K63. Ostatní podmínky pro účast v ligové soutěži ČAKS-AŠA

K64. Změny názvu družstev jsou povoleny pouze v hlavních přestupních termínech  (20.12.-20.1. a 25.6.-31.7) spolu se zaplacením poplatku 250,- Kč. Mimo přestupní termín se zaplacením poplatku 1000,- Kč.

K65. Změny hracího místa jsou povoleny pouze v hlavních přestupních termínech spolu se zaplacením poplatku 500,- Kč. Mimo přestupní termín se zaplacením poplatku 2.000,- Kč.

M. Ligová soutěž žen ČAKS-AŠA

Platí ustanovení stejná jako v hlavní ligové soutěži všeobecně s těmito změnami a odchylkami.

 

M1.Hráčka může hrát současně tři ligové soutěže, tzn. jak ligu hlavní, ligovou soutěž žen a ligovou soutěž mládeže.

M2.Min. počet hráček na soupisce jsou tři, maximální počet není omezen.

M3.V ligových utkání se hrají příslušné hry takto:

I. liga - 301 Double Out na dva vítězné legy

II. liga - 301 Master Out na dva vítězné legy

III. liga - 301 Single Out na dva vítězné legy

Divize a nižší soutěže 301 Single Out na dva vítězné legy

Oblastní sekretář dle svého uvážení může požádat o schválení jiné hry VV SDK.

M4. Ligové utkání

M5. Ligové utkání tvoří 10 zápasů na dva vítězné legy. K ligovému utkání nastupují 3 hráčky (mohou být 2 náhradnice), které se utkají každá s každou. Zápasy do počtu 10 jsou doplněny jedním zápasem dvojic (dle rozpisu).

Rozpis na 18 zápasů jako v hlavní soutěži je v pravomoci oblastního sekretáře, pak platí ustanovení pro hlavní ligovou soutěž.

M6. Družstvo musí k utkání nastoupit nejméně v počtu 2 hráček, přičemž zápasy hráčky, která chybí vyhrává soupeřka vždy 2:0. Před utkáním napíší kapitáni do Zápisu hráčky, kteří jsou fyzicky přítomny (nejméně dvě). Třetí hráčku a náhradníky mohou dopsat kdykoliv v průběhu utkání, tzn., až když se fyzicky dostaví. Pokud se hráčka nedostaví a má nastoupit k zápasu dle rozpisu, platí pravidlo o čekací době 3 minuty, pak je stav 2:0 ve prospěch soupeře. Pokud chybí v obou družstvech po jedné hráčce (na každé straně jsou jen dvě hráčky), dílčí vzájemný zápas chybějících hráček se nezapočítává do konečného výsledku.

M7. V průběhu ligového utkání žen mohou náhradnice vystřídat dvě hráčky, a tato skutečnost musí být uvedena do Zápisu ligového utkání. Náhradník nesmí nastoupit v průběhu rozehraného zápasu. Je jedno, který náhradník střídá dříve, zda ten, který je uveden jako č. 1 nebo č. 2. Náhradník může střídat náhradníka. Vystřídaná hráčka  nesmí vrátit do utkání.

M8. V případě nerozhodného výsledku sehrají družstva týmovou hru. Hrají tři hráčky proti třem hráčkám, každé družstvo na jeden display, přičemž se hráčky v každém kole pravidelně střídají. Nelze hrát týmovou hru dvě hráčky proti třem. V tomto případě vyhrává týmovou hru družstvo o třech hráčkách. Pokud hrají proti sobě od začátku utkání dvě hráčky proti dvěma hráčkám, hrají týmovou hru na jeden display.

 

N. Ligová soutěž mládeže

Platí pravidla stejná jako pro hlavní ligovou soutěž s následujícími výjimkami.

N1. Na soupiskách družstev mohou být společně hráči od 8 do 16 let.

N2. Kluby a družstva mládeže neplatí poplatek za přijetí do ligy.

N3. Každý hráč musí vlastnit platný průkaz hráče ČAKS-AŠA.

N4. Ve všech ligách se hraje 301 Single Out na dva vítězné legy.

Oblastní sekretář dle svého uvážení může požádat o schválení jiné hry hry VV SDK.

N5. Ligová utkání tvoří 10 zápasů na dva vítězné legy. K ligovému utkání nastupují tři hráči (mohou být dva náhradníci), kteří hrají každý s každým. Zápasy do počtu deseti jsou doplněny jedním zápasem dvojic.

V ligovém zápasu vždy musí být přítomna dospělá osoba (rozhodčí, který utkání řídí a kontroluje správnost zápisu a dodržování pravidel).

V případě nerozhodného výsledku sehrají družstva týmovou hru. Hrají tři hráči proti třem hráčům, každé družstvo na jeden display, přičemž se hráči v každém kole pravidelně střídají. Nelze hrát týmovou hru dva hráči proti třem. V tomto případě vyhrává týmovou hru družstvo o třech hráčích. Pokud hrají proti sobě od začátku utkání dva hráči proti dvou, hrají týmovou hru na jeden display.

Rozpis na 18 zápasů jako v hlavní soutěži je v pravomoci oblastního sekretáře, pak platí ustanovení pro hlavní ligovou soutěž.

N6. Družstvo musí nastoupit k utkání nejméně v počtu dvou hráčů.

Ve všech dalších ustanoveních platí, že poplatky za přestup, hostování, změny názvu klubů a družstev a hrací místo se neplatí. Prémiový řád se ruší, pokud sportovní komise ČAKS-AŠA neurčí jinak.

O.Mistrovství České republiky ČAKS-AŠA družstev

 

O1. Koná se vždy na podzim příslušného roku, ve kterém končí ligový ročník.

O2. Nominační kriteria pro účast na MČR družstev vyhlásí VV SDK vždy na počátku ligového ročníku.

O3. MČR družstev se vždy pořádá v hlavní kategorii a dále ženských a mládežnických ligových družstev.

O4. Program a systém MČR družstev vydává VV SDK vždy nejméně dva měsíce před konáním.

O5. Nominační kritéria pro reprezentaci družstev

Vypisují vždy VV a VV SDK ČAKS-AŠA na počátku dané sezony.

O6. Hráči družstva, kteří reprezentují ČR v zahraničí, jsou povinni před odjezdem podepsat a plnit hráčskou reprezentační smlouvu a její podmínky. Pokud tuto smlouvu nepodepíší, nastupuje na jeho místo další družstvo v pořadí.

P. Český pohár ČAKS-AŠA

P1. Český pohár ČAKS-AŠA v moderních šipkách je celostátní soutěž.

P2  Český pohár je soutěž určená pro družstva, které hrají pravidelnou ligovou soutěž (nebo soutěž obdobného charakteru) ČAKS-AŠA.

P3. Všechna prvoligová družstva získala právo na losování do 1.kola Českého poháru

P4. Ostatní družstva se mohou přihlásit pomocí formuláře, kde uvedou všechny potřebné údaje a potvrzený formulář razítkem příslušné šipkové organizace nebo svazu odešle na příslušný sekretariát.

P5. Nemůže se zúčastnit družstvo, které nehraje pravidelně ligovou soutěž, tzn. nemůže být uměle vytvořen.

P6. Pro utkání Českého poháru platí soupiska družstva 14 dní před uskutečněním daného zápasu. Hostování není povoleno.

P7.K utkání nastupují vždy čtyři hráči základní sestavy (mohou být dva náhradníci).

P8. Utkání Českého poháru se mohou hrát pouze na šipkových přístrojích, které schválí ten svaz nebo organizace, prostřednictvím kterého klub přihlášku podává.

P9. Předkola a základní kola se odehrávají vždy podle jednotlivých oblastí. Počet předkol je určen počtem přihlášených klubů a hraje se v oblastech tak dlouho, až zůstane takový počet družstev, které postupují mezi posledních 32. Počet družstev, které postoupí mezi posledních 32 z jednotlivé oblasti je stanoven procentuálním poměrem klíčem podle počtu přihlášených družstev.

P10. Utkání mezi posledními 32 družstvy budou hrána na jednom předem určeném místě za dozoru oficiálních rozhodčích a v předem stanoveném termínu. Posledních 32 družstev bude nalosováno do jednostranného pavouka.

P11. Losování proběhne veřejně. Všechny prvoligová (extraligová) družstva budou nasazena do prvního kola, tzn. nebudou hrát předkolo, jako "hosté". V případě, že bude přihlášeno více prvoligových družstev, než je pozic "hosté" v prvním  kole, budou samozřejmě dolosovány jako zbytek volných pozic "domácí". Pokud se v dalších kolech setkají prvoligová družstva s družstvy z nižší soutěže, hraje se vždy na hracím místě družstva z nižší soutěže.

P12. Utkání Českého poháru tvoří 18 dílčích zápasů (viz rozpis), hra 501 Double Out.

P13. Každý dílčí zápas se hraje na dva vítězné legy.

P14. K utkání mohou nastoupit i pouze tři hráči, přičemž zápas, který připadá na nepřítomného hráče je 2:0 ve prospěch soupeře, včetně příslušné čtyřhry.

P15. Náhradník může střídat pouze jednoho hráče, nikoliv v rozehraném zápase, střídaný hráč se nesmí vrátit zpět do hry. Náhradník může střídat náhradníka.

P16.  Hráči odehrávají zápasy v pořadí dle rozpisu, změny v pořadí zápasů nejsou povoleny.

P17.  Utkání se zásadně odehrává na jednom šipkovém přístroji. Pokud je umístěno v provozovně více šipkových automatů, mohou zápasy probíhat současně na více přístrojích, ovšem pouze se souhlasem obou kapitánů.

P18.  Každá nalosovaná dvojice družstev hraje jedno utkání, tzn., že se hraje K.O. systémem. Utkání končí, jestliže jedno družstvo dosáhne 10 bodů, t.j. postupuje do dalšího kola. Pokud utkání skončí 9:9, sehrají družstva jako rozhodující utkání, tzv. týmovou hru (501 Double out liga, vždy dva a dva hráči hrají na jeden display, přičemž se pravidelně střídají v každém kole)  na dva vítězné legy. Do týmové hry nastupují z každého družstva čtyři hráči. Nesmí nastoupit hráč, který byl již vystřídán.

P19. Družstvo, které nenastoupí k utkání a prohrává kontumačně, nemá právo na  výplatu prémií za umístění.

P20. Utkání Českého poháru má přednost před ligovým utkáním, které musí být přeloženo. Utkání Českého poháru se nesmí překládat, ani na jiný čas, než jaký je pořadatelem určen. Družstvo, které se nedostaví, prohrává kontumačně. Pokud se nedostaví obě družstva, jsou obě vyloučena ze soutěže a ztrácí nárok na vyplacení prémií.

P21. Startovné se neplatí, kredity se platí i ve finálovém turnaji.

P22.Vítěz Českého poháru získává pro oblast bonusové místo pro finále v dalším ročníku.

P23. Prémiový řád pro sezónu 2002/2003 je určen takto:

1. místo - účast na mezinárodní soutěži FECS pro čtyři hráče

2. místo - 6.000,- Kč

3. místo - 4.000,- Kč

4. místo - 3.000,- Kč

5.-8.místo - 2.000,- Kč

9. - 16. místo - 1.000,- Kč

17. - 32. místo - 500,- Kč

 

R. Hráčský průkaz

R1. Kdokoliv může požádat o vystavení hráčského průkazu. Žádost se podává na předepsaném formuláři spolu s fotografií.

R.2. Současně s podáním žádostí hráč je povinen zaplatit příspěvek ve výši 200,- Kč (od 1.7.-31.12. 130,- Kč) a 50,- Kč za vyhotovení průkazu. Bez fotografie nebude žádost přijata.

R3. Do doby vystavení průkazu platí že:

-         hráč může nastoupit k turnaji na základě údajů v centrální evidenci

-         hráč může nastoupit za družstvo na základě platné soupisky vydané a potvrzené oblastním sekretářem

V obou případech platí, že hráč musí na požádání prokázat svoji totožnost jiným vhodným dokladem.

R4. Pro zjištění skutečnosti, zda hráč má platný hráčský průkaz, jsou rozhodující údaje v centrální evidenci na sekretariátu ČAKS-AŠA.

 

 

Závěrečné ustanovení

Valné hromady ČAKS-AŠA si vyhrazují právo v průběhu sezóny změnit Sportovní pravidla a soutěžní řád, a tyto změny jsou povinny dát včas a vhodným způsobem na vědomí všem, jichž se týkají.